Khấu hao tài sản cố định là gì? Ý nghĩa của việc khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là gì? Vì sao phải khấu hao TSCĐ? Ngay bây giờ các bạn hãy cùng Kế Toán Pháp Dân đi tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây nhé!

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định chính là các dữ liệu sản xuất được chuyên dùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có giá trị rất lớn và được các doanh nghiệp sử dụng vào nhiều kỳ sản xuất.

Khấu hao là việc tính toán, định giá và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của TSCĐ do sự hao mòn sau khoảng thời gian đưa vào sử dụng. Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp là việc kế toán phân bổ giá trị của tài sản cố định sau một quãng thời gian sử dụng do hao mòn.

Ý nghĩa của việc khấu hao TSCĐ

Khấu hao TSCĐ là một biện pháp giúp cho doanh nghiệp thực hiện bảo toàn được vốn cố định của mình.
Thông qua việc khấu hao TSCĐ hợp lý giúp cho doanh nghiệp có thể thu hồi được vốn cố định khi mà tài sản cố định đó hết thời gian sử dụng.
Bên cạnh đó, khấu hao TSCĐ còn là một nhân tố rất quan trọng khi xác định giá thành sản phẩm cũng như đánh giá kết quả hoặc động kinh doanh.
Không chỉ vậy, việc tính khấu hao TSCĐ chính xác còn là cơ sở để tính toán việc tái sản xuất và đầu tư.

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định

  1. Khấu hao tuyến tính (Khấu hao theo phương pháp đường thẳng)

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng là phương pháp tuyến tính khấu hao TSCD đơn giản. Trong đó định mức khấu hao như nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ.

VD: Tài sản cố định có giá trị khoảng 100 triệu đồng, thời gian sử dụng là 5 năm, khấu hao hết giá trị trong quãng thời gian sử dụng. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng thì giá trị khấu hao sẽ bằng nhau theo từng năm và bằng 20 triệu đồng/năm.

      2. Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao khối lượng, số lượng như sau:

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm.

Trong đó:

Mức trích khấu trung bình tính cho 1 đơn vị sản phẩm = nguyên giá tài sản cố định/ Số lượng theo công suất thiết kế.

Mức trích khấu hao năm TSCĐ bằng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm. Hoặc có thể tính theo công thức sau đây:
Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = số lượng sản phẩm xuất trong năm x Mức trích khấu hao trung bình tính chi 1 đơn vị sản phẩm.

      3. Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Theo phương pháp tính khấu hao này thì:

Giá trị khấu hao mỗi năm = nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao x tỷ lệ khấu hao.

Khấu hao TSCĐ một cách hợp lý mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.