Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2019

Làm thế nào để có thể tự quyết toán thế TNCN? Hôm nay Kế Toán Pháp Dân sẽ chia sẻ một số hướng dẫn cơ bản giúp cho các cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trong bài viết dưới đây.

Khi nào cá nhân có thu nhập từ tiền lượng, tiền công phải tự quyết toán với cơ quan thuế?

 1. Những cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập

–  cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả với trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãn lai ở những nơi khác bình quân trong tháng không vượt quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tỷ lệ thuế 10%  mà không yêu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp ( chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi, hợp nhất…) Và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu như trong năm người lao động không có thêm khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền cộng lại ở một nơi nào khác thì sẽ được ủy quyền quyết toán cho một tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả. Trong trường hợp điều chuyển người lao động giữa những tổ chức ở trong cùng một hệ thống ví dụ như tổng công ty, tập đoàn, công ty mẹ – con, trụ sở chính, chi nhánh thì cũng sẽ áp dụng được nguyên quy tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

 1. Những cá nhân thuộc nhóm không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập

– Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng lên tại một đơn vị, nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc ở doanh nghiệp đó

– Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả với trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

– Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân phải tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 46 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của bộ tài chính.

Hồ sơ để tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ quyết toán thuế gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/ QTT- TNCN, phụ lục mẫu số 02-1/BK- QTT-TNCN kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC nếu có người đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 • Bản chụp chứng minh các chứng từ số thuế đã được khấu trừ và đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • Trường hợp cá nhân nhập từ đại sứ quán, lãnh sự quán, thu nhập từ nước ngoài hoặc những tổ chức quốc tế khác thì phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.
 • Bản chụp các hóa đơn chứng minh chứng từ khoản đóng góp vào quý khuyến học, quý từ thiện, quỹ nhân đạo (nếu có)

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

quyết toán thuế tncn

 • Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày cuối cùng của năm dương lịch.
 • Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan thuế trước khi xuất cảnh thì trong trường hợp này thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế dành cho cá nhân

Theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC thì nơi để nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai truế thì nơi để nộp hồ sơ quyết toán thuế là cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân có sự thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.
 • Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú bao gồm:

* Cá nhân có sự thay đổi nơi làm việc tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng sẽ không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

* Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kuf tổ chức trả thu nhập nào.

* Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại nhiều nơi hoặc một nơi đã khấu trừ 10%.

* Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc có nhiều nơi khác nhưng tại thời điểm quyết toán lại không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.