Monthly Archives: Tháng Ba 2022

Tìm hiểu cấu trúc vốn là gì ?

Cấu trúc vốn là sự kết hợp cụ thể giữa nợ và vốn chủ sở hữu được một công ty sử dụng để tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng tổng thể của nó. Cấu trúc vốn là gì? Cấu trúc vốn là sự kết hợp cụ thể giữa nợ và vốn chủ sở hữu được một công ty sử dụng để […]

Tìm hiểu báo cáo tài chính là gì ? Nội dung và Hướng dẫn cách tính

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Hệ […]

Tìm hiểu về Vốn hóa thị trường là gì ? Chiến lược đầu tư hiệu quả

Bài viết Tìm hiểu về Vốn hóa thị trường là gì ? Chiến lược đầu tư hiệu quả, các bạn tham khảo chi tiết bài viết. Vốn hóa thị trường là gì? Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường bằng đô la của số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty . Thường […]

Tìm hiểu thặng dư vốn là gì ? Các cách tạo ra thặng dư vốn

Bài viết tìm hiểu về thặng dư vốn là gì ? Và các cách tạo ra thặng dư vốn Thặng dư vốn là gì? Thặng dư vốn cổ phần, hay thặng dư vốn cổ phần, thường được dùng để chỉ phần thặng dư thu được sau khi cổ phiếu phổ thông được bán với giá […]